Wij zijn de vrijbuiters van het onderwijs!

Als het kan, dan kan het hier!

Verbazisschool

Onze school is een inspirerende, uitnodigende leeromgeving en tegelijkertijd een warme ontmoetingsplaats, waar kinderen zich in de eerste plaats veilig en welkom kunnen voelen. We streven ernaar om kinderen bij het verlaten van de school voor zichzelf, de ander en de wereld te kunnen laten zorgen. In ons vrije, maar niet vrijblijvende onderwijs behandelen we kinderen ongelijk om gelijke kansen te creëren. Ieder kind heeft het nodig gezien te worden en zich te kunnen ontwikkelen.

Ons onderwijs bestaat uit drie pijlers: doelentijd, persoonsontwikkeling en projectmatig werken. We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen om evenwichtige mensen te worden.

Welbevinden en betrokkenheid zijn hierbij belangrijke ijkpunten om te zien of een kind klaar is om zich te ontwikkelen.

Om kinderen te laten bloeien, lopen we op, maar zeker ook naast de gebaande paden binnen het onderwijs.

Binnen de school zijn ook 6 groepen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs en twee groepen voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong gehuisvest, naast 3 reguliere groepen voor de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (groep 3,4 en 5) en de bovenbouw (groep 6,7 en 8). In de voltijds hoogbegaafdengroepen werken kinderen van groep 4 t/m 8.

 

Wij zijn het WOW team

Alle teamleden van Verbazisschool Wow kiezen er bewust voor om op deze plek te werken. Teamleden zijn nieuwsgierig, autonoom en geven met liefde het gepersonaliseerd leren vorm. Stoere vrolijkheid kenmerkt de sfeer in de school. Om goed voor de kinderen te kunnen zorgen is een professionele, speelse sfeer met veel ruimte voor talentontwikkeling van de teamleden onontbeerlijk.

Wij hebben aandacht voor ieder kind!

Een normale verbaasdag

De schooldagen worden vormgegeven rond de drie pijlers:

  • Doelentijd: In deze tijd wordt gepersonaliseerd gewerkt aan de kerndoelen voor (begrijpend) lezen, rekenen, schrijven en taal.
  • Persoonsontwikkeling: We willen graag dat ieder kind de sterkste versie van zichzelf kan zijn, in deze tijd wordt met kinderen toegewerkt naar deze beste versie. Ook is er veel aandacht voor het beïnvloedbare deel van het welbevinden van de kinderen. Kinderen leren dat ze zelf invloed hebben op hun welbevinden en hoe deze invloed te trainen.

 

  • Van 13.00 tot 13.20 hebben we een stiltemoment in de school. Kinderen mogen lezen, mediteren of op hun kussen liggen. In de stilte komt de diepe prikkelverwerking op gang. Kinderen verwerken wat ze in de ochtend hebben geleerd, ook verwerken ze de sociale interactie tij.dens de tussenschoolse opvang.
  • Projectmatig werken: De wereld is ons speelveld. Tijdens de projecten richten we ons op de brede ontwikkeling van kinderen. De lessen vinden plaats in de school, in de verbaasplaats, maar ook in de buitenwereld. Ook komen mensen kennis in de school brengen. We werken graag samen met ouders om het projectonderwijs vorm te geven.